Door op "Accepteer" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.
Logo IMPAKT Recycling Solutions

VERHUUR- EN VERKOOPVOORWAARDEN IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV

1.1. Onderhavige verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten tussen IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89217179  en gevestigd te Nieuw- Dordrecht en de afnemer die zich akkoord verklaart met de in dit overzicht genoemde verhuur- en verkoopvoorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene (inkoop-, aanbesteding – of overige) voorwaarden  of bedingen waarnaar de afnemer of huurder op enigerlei wijze verwijst wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten.
1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze verhuurvoorwaarden, zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
1.3. De afnemer waarmee toepassing van onderhavige verhuur-voorwaarden is overeengekomen stemt in met de toepassing van deze verhuur-voorwaarden op latere offertes, bestellingen en overeenkomsten.  

Artikel 2. OFFERTES
2.1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn alle door IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV uitgebrachte offertes geheel vrijblijvend en binden ons op geen enkele wijze. De offertes van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV zijn slechts geldig gedurende een termijn van 2 weken na de dagtekening ervan.  
2.2. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand na aanvaarding van de offerte door de afnemer of huurder  en het versturen van een orderbevestiging door IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het ogenblik dat de orderbevestiging werd verstuurd. Een overeenkomst komt eveneens tot stand doordat wordt aangevangen met de feitelijke uitvoering ervan. Het recht om een voorschot te vragen, wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Bij gebrek aan tijdige betaling van het voorschot kunnen de lopende bestellingen en opdrachten  door IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding worden geschorst.  
2.3. Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers of andere personen die als vertegenwoordigers van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV optreden, zijn slechts verbindend indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door één van de bestuurders van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV schriftelijk werd bevestigd.  
2.4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle adviezen door IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV verstrekt, zowel mondeling als schriftelijk, niet bindend.  
2.5. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3. HUURTERMIJN
3.1. Alle huurovereenkomsten worden, behoudens andersluidend uitdrukkelijk bedongen, gesloten per werkdag van 8 uren (voor meer draaiuren per dag wordt een toeslag in rekening gebracht).  
3.2. De huurtermijn vangt aan op het tijdstip zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging. IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV heeft het recht de aanvang van de huurtermijn uit te stellen  met maximaal vijf werkdagen, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel als mogelijk door IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV in acht zullen worden genomen, zijn deze termijnen indicatief. Slechts na overschrijding van de in de overeenkomst genoemde  gestelde termijn is de huurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige schadevergoeding door IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV verschuldigd is. IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV heeft steeds het recht de aanvang van de huurtermijn uit te stellen dan wel de huurovereenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is wanneer sprake is van  overmacht en waarvan de oorzaak buiten de invloedsfeer van  IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV ligt. Denk hierbij onder meer aan het nog niet ter beschikking hebben van een verhuurobject en  nog uit te voeren reparaties uit eerdere verhuurprojecten.  

Artikel 4. AFLEVERING
4.1. Zodra het goed of de goederen geacht worden te zijn geleverd (het goed of de goederen zijn gelost op de overeengekomen locatie) en het bezit ervan is overgegaan op de huurder wordt de huurder aansprakelijk voor het verhuurde goed.  Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn de kosten van de aflevering en retourtransport niet in de prijs inbegrepen. Indien voor de levering bijzonder materiaal vereist is, zal hiervoor indien nodig een beroep op een gespecialiseerde firma worden gedaan. Deze kosten zijn steeds enkel en alleen ten laste van de huurder.  
4.2. De huurder zorgt ervoor dat op het ogenblik van de levering een daartoe bevoegde persoon tijdig aanwezig is voor de in ontvangst name van de goederen of het gehuurde. Indien niet aanwezig is zal het gehuurde direct op retourtransport gaan. Transport- en bijkomende kosten zullen in rekening worden gebracht inclusief de verschuldigde huurkosten.  
4.3. Alle gebreken of beschadigingen aan de verhuurde goederen -  aanwezig op het moment van de aflevering -  dienen op straffe van verval te worden vastgelegd en met foto’s te worden ondersteund. De huurder dient dit, op de dag van levering, per mail kenbaar te maken aan IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV; bij gebreke hieraan wordt verondersteld dat de machine of onderdelen zich in goede staat bevonden op het moment van leveren  en derhalve vrij zijn van schade of gebreken.  
4.4. De huurder wordt bij aflevering van de verhuurde goederen  geïnformeerd  over het onderhoud van de verhuurde goederen, mondeling dan wel  schriftelijk. Door het in ontvangst nemen van de het verhuurde  erkent de huurder volledig te zijn ingelicht omtrent de in acht te nemen onderhoudsnormen en gebruiksinstructies.  
4.5. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend overeengekomen, wordt IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing waarvoor de huurder of afnemer het gehuurde wil gebruiken.  IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV kan  hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de huurder is aansprakelijk voor het specifieke gebruik van het gehuurde.  

Artikel 5. RETOUR
5.1. Het gehuurde wordt teruggenomen op de  overeengekomen plaats en tijdstip. Het in ontvangst nemen van het gehuurde door IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV zonder enig voorbehoud geldt niet als aanvaarding van de staat waarin de machine zich bevindt op het moment van afhalen of retournering.  Ook het ophalen van de goederen door een chauffeur van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV of diens onderaannemer zonder enig voorbehoud geldt niet als erkenning van de goede staat van retournering van de machine. Indien huurder aanwezig wenst te zijn bij het inspecteren van het gehuurde op schade en gebreken dient de huurder dit kenbaar te maken. Door ons vastgestelde schade of gebreken worden verondersteld bekend te zijn bij de huurder wanneer deze niet aanwezig is bij het inspecteren van het gehuurde voor aanvang van het retourtransport.  
5.2. Het gehuurde moet worden geretourneerd in de staat waarin het  zich bevond bij de levering. De huurder draagt de bewijslast dat de goederen bij retour  in dezelfde staat verkeren  als  waarin ze zich bevonden ten tijde van de levering.  De huurder aanvaardt dat aan zijn bewijslast slechts kan worden voldaan door het kunnen overleggen van adequaat beeldmateriaal, vastgelegd ten tijde van de levering.  
5.3. Indien bij een inspectie  schade wordt vastgesteld, zal de huurder schriftelijk hiervan in kennis worden gesteld met opgave van de  herstel- of reparatiekosten.  De huurder beschikt over een termijn van 5 kalenderdagen om per aangetekend schrijven een (tegen)expertise aan te vragen, bij gebreke waarvan de huurder geacht worden in te stemmen met het schadebedrag. De expertise zal worden uitgevoerd door een onafhankelijk schade-expert. De kosten, zo ook eventuele huurderving voor stilstand, worden voorgeschoten en vallen ten laste van de huurder, tenzij wordt aangetoond dat de schade niet door hem werd veroorzaakt.  
5.4. Indien de goederen niet worden teruggegeven op het overeengekomen tijdstip is bovenop de huurprijs van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 500 EUR per dag vertraging, onverminderd het recht een hogere schadevergoeding te vorderen zo hiertoe aanleiding bestaat.  

Artikel 6. VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER
6.1. De verhuurde goederen dienen te worden gebruikt overeenkomstig de professionele normen, de instructies van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV en die van de fabrikant. De huurder, diens personeel of op andere wijze aangestelden die in opdracht van de huurder en/of onder zijn verantwoordelijkheid het verhuurde goed bedienen, dienen bekend te zijn met het gebruik en onderhoud van het gehuurde goed en dienen te beschikken over de vereiste diploma’s en eventueel benodigde certificaten. Het bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van de huurder.  
6.2. De opdrachtgever/afnemer/huurder   is verantwoordelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde evenals eventueel benodigde vergunningen of ontheffingen en te treffen veiligheidsvoorzieningen.  
6.3. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter bescherming van het gehuurde  tegen diefstal en vandalisme en zal ervoor zorgdragen dat het gehuurde verzekerd wordt tegen schade en diefstal.  
6.4. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV, is het verboden de verhuurde goederen onder te verhuren of aan derden ter beschikking te stellen.
6.5. IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV heeft te allen tijde het recht de door huurder  gehuurde goederen te komen inspecteren. De huurder dient hiertoe de plaats mede te delen alwaar het gehuurde  staat opgesteld.
6.6. De huurder is verplicht de goederen te onderhouden overeenkomstig de instructies van  IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV. Bij diens afwezigheid en het uitblijven van melding hieromtrent, wordt het benodigd onderhoud en eventuele uit te voeren handelingen als gekend beschouwd.
6.7. Reparaties aan of herstel van het verhuurde  kunnen enkel door IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV worden uitgevoerd of een door IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV erkende reparateur en vinden plaats op gewone werkdagen. Het tijds- en gebruiksverlies ten gevolge van deze herstellingen verleent de huurder geen recht op prijsvermindering of schadevergoeding.
6.8. Het gehuurde dient  na afloop van de huurperiode schoon en geschikt voor transport door huurder te worden opgeleverd en retour te worden gebracht.  Eventuele schoonmaak-werkzaamheden die daarna nog door IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV verricht moeten worden opdat de goederen opnieuw in huur kunnen gegeven worden, worden aan de huurder in rekening gebracht.
6.9. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV. Ingeval van beslag, zal de huurder onmiddellijk de beslaglegger in kennis stellen van het eigendomsrecht van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV alsmede ons hiervan in kennis stellen.  
6.10. De huurder zal IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV integraal vrijwaren voor elke vordering die door derden wordt ingesteld met betrekking tot het gebruik van het verhuurde goed. Ten overstaan van de huurder, is IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV niet gehouden tot vergoeding van enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de gehuurde goederen en/of het gebruik ervan.

Artikel 7. SCHADE, VERLIES OF DIEFSTAL
7.1. Schade, verlies of diefstal van het verhuurde goed, moet binnen 24 uur  worden gemeld aan IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV. De huurder is aansprakelijk voor elke schade, gebrekkig onderhoud, verlies en diefstal van het verhuurde goed, ongeacht door wie deze werd veroorzaakt; ook wanneer sprake is van overmacht.  
7.2. Ingeval van schade, gebrekkig onderhoud, verlies of diefstal van het verhuurde goed is de huurder verplicht binnen 4 weken tot vergoeding over te gaan alsmede een vergoeding te betalen gelijk aan de huurprijs totdat het verhuurde goed werd hersteld of vervangen.  
7.3. Behoudens andersluidende afspraak, verbindt de huurder zich ertoe een afdoende verzekering af te sluiten, waarbij IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV wordt aangeduid als derde begunstigde, ter dekking van elke schade, verlies of diefstal van de verhuurde goederen. Deze dekking wordt via een externe verzekeraar, dan wel via IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV (schadeafkoopregeling) bekomen zoals beschreven in artikel 8. Eventuele uitgesloten schade en/of eigen risico’s komen voor rekening van de huurder  

Artikel 8. SCHADE-AFKOOPREGELING
8.1. Wanneer de huurder besluit gebruik te maken van een schade-afkoopregeling dient IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV hierover geïnformeerd te worden.  
8.2. IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV kan het aangaan van de schadeafkoopregeling als voorwaarde stellen  voor het aangaan van een huurovereenkomst.  

Artikel 9. HUURPRIJS EN WAARBORG
9.1. Ter nakoming van alle verplichtingen die op de huurder rusten, heeft IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV het recht de betaling te vorderen van een huurwaarborg die slechts zal worden vrijgegeven nadat is vastgesteld dat de huurder alle verplichtingen is nagekomen. De huurwaarborg mag nooit beschouwd worden als een voorschot op de huur. De huurwaarborg geeft geen recht op rente.
9.2. De huurprijs vermeld in de offerte of de overeenkomst is exclusief BTW en andere kosten, heffingen of belastingen.  De brandstofkosten en de kosten voor eventuele smeermiddelen zijn niet inbegrepen in de huurprijs.  
9.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de huurprijs berekend per werkdag. Als werkdag wordt beschouwd alle dagen, met uitzondering van zaterdag, zon- en feestdagen. De huurprijs wordt afgerekend op het einde van de huur, tenzij de huur werd gesloten voor langer dan een week. In voormeld geval zal  IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV wekelijks of maandelijks factureren.  
9.4. Alle facturen dienen te worden betaald overeenkomstig en binnen de termijn zoals hieronder in artikel 14 voorzien.  
9.5. Indien het krediet, de financiële  positie of het betalingsgedrag van de huurder naar het oordeel van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV daartoe aanleiding geeft, is IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV gerechtigd om wekelijks een voorschotfactuur op te stellen die alvorens de volgende week aan te vatten volledig dient te worden betaald door de huurder of om integrale voorafbetaling te eisen. Indien de huurder weigert om op het verzoek van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV in te gaan, behoudt IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding  te ontbinden. In voorkomend geval is de huurder een forfaitaire schadevergoeding van 20% op de totale prijs van de overeenkomst verschuldigd. IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat, wegens hogere, werkelijk geleden schade  
Artikel 10. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
10.1. Onverminderd het recht om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, heeft IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV het recht de huur van rechts-wege, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, en zonder ingebrekestelling te ontbinden indien de huurder één van zijn verplichting niet nakomt. In voormeld geval is tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20 % van de totale huurprijs, onverminderd het recht een hogere schadevergoeding te vorderen zo hiertoe aanleiding bestaat.
10.2. De overeenkomst  wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden bij surséance of faillissement van de huurder. De aanvraag door een huurder van een regeling ter bescherming tegen zijn schuldeisers staat het ontbinden van de overeenkomst door IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV niet in de weg.  
10.3. Elke reclamatie dient op straffe verval te worden verricht binnen  3 kalenderdagen nadat het schadegeval zich heeft voor-gedaan.  

Artikel 11. VERKOOP
11.1. Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, zoals gekend en goedgekeurd door de koper. Eventuele zichtbare gebreken dienen te worden medegedeeld uiterlijk bij de levering. Eventuele vorderingen uit hoofde van verborgen gebreken, dienen, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen de 3 kalenderdagen na het constateren ervan.
11.2. De goederen worden verkocht vanaf de locatie waar het gekochte zich op dat moment bevindt Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten.  De leveringstermijn wordt slechts indicatief vermeld en ingeval van vertraging in de levering, tenzij deze meer bedraagt dan 6 maanden, heeft de koper geen recht op enige schadevergoeding noch het recht om de overeenkomst te ontbinden.  
11.3. Machines worden verkocht zonder garantie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt in de verkoopovereenkomst. De garanties van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV zijn beperkt tot de garanties die verleend worden door de fabrikant. IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV kan niet aansprakelijk worden gesteld  voor de juistheid of de volledigheid van de door de fabrikant of importeur verstrekte gegevens. In elk geval is de aansprakelijkheid van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV beperkt tot het herstellen of repareren ervan.  

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO-OVERDRACHT
Het  eigendom van de verkochte goederen gaat slechts over na bijschrijving van het overeengekomen bedrag op de bankrekening  van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV. Levering vindt derhalve ook slechts plaats na integrale betaling van de prijs tenzij een andere betalingsovereenkomst wordt overeengekomen.  Het overeengekomen bedrag dient op de dag voorafgaand aan de overdracht te zijn bijgeschreven op de bankrekening van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV.

Artikel 14. FACTUREN  
14.1. Alle door IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV verstuurde facturen dienen binnen de op de factuur genoemde  betalingstermijn te worden betaald. Bij gebreke hiervan, is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12 % per jaar en een schadebeding van 10 %.
14.2. Elke betaling zal eerst worden aangerekend op het schadebeding, vervolgens op de intresten en daarna op de hoofdsom. Indien de klant meerdere facturen onbetaald heeft gelaten, zal elke betaling eerst worden verrekend met  de  langst onbetaalde facturen. Wanneer sprake is van wanbetaling worden ook nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.  

Artikel 15. NIETIGHEID EN OVERDRACHT
16.1. Het eventueel nietig zijn van  één van de bepalingen van deze verhuur-voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauwkeurig mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.  Indien  een dergelijk beding niet in onderling overleg kan worden vervangen, dan heeft de bevoegde Rechtbank de bevoegdheid om de nietige clausule te vervangen door een  rechtsgeldige clausule die zo nauwkeurig mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.  
16.2. IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV heeft het recht om alle verplichtingen  uit hoofde van een  gesloten overeenkomst aan een derde over te dragen.  

Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT  
17.1. Op deze verhuur-verkoopvoorwaarden is enkel het Nederlands Recht van toepassing.  

VOORWAARDEN IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV: SCHADEAFKOOPREGELING

Artikel 1. Algemeen
1.1. De huurder is overeenkomstig de verhuur-voorwaarden van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden, aansprakelijk voor elke schade, gebrekkig onderhoud, verlies of diefstal van het verhuurde goed, ongeacht door wie deze werd veroorzaakt, ook wanneer sprake is van overmacht.  
1.2. De huurder heeft de mogelijkheid om overeenkomstig de huidige voorwaarden en tegen een procentuele  toeslag op de huurprijs diens contractuele aansprakelijkheid voor plotselinge en onvoorziene schade aan of verlies of  diefstal van het gehuurde goed door middel van een schadeafkoopregeling te beperken. De schadeafkoopregeling behelst een beperking van het verhaalsrecht van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV. Onder beperking van het verhaalsrecht dient te worden verstaan: beperking van het verhaal van schade tot de hoogte van het nader gespecificeerde eigen risico en onder toepassing van navolgende voorwaarden.  
1.3. Eventuele andere (mede-)aansprakelijke partijen en/of derden kunnen geen rechten aan deze regeling ontlenen.  
1.4. Indien een schadeafkoopregeling wordt overeengekomen, gaan onderhavige voorwaarden bij strijdigheid voor op de verhuur-voorwaarden van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV, die overigens alsdan aanvullend van kracht blijven. Eventuele op of bij de huurovereenkomst gedrukte aanvullende uitsluitingen of aanwijzingen vormen een aanvulling op en maken deel uit van de schadeafkoopregeling.  
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. De schadeafkoopregeling geldt gedurende de overeengekomen huurperiode en is behoudens andere voorwaarden of uitsluitingen louter van toepassing indien voorafgaand aan de huurperiode een geldige en door de huurder ondertekende huurovereenkomst is opgemaakt en de huurder alle uit de huurovereenkomst en uit de algemene en onderhavige voorwaarden van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV voortvloeiende plichten tijdig is nagekomen. Er wordt expliciet voorzien dat de schadeafkoopregeling niet meer geldt indien de huurder de machine niet tijdig heeft teruggegeven op het tijdstip zoals in de initiële huurovereenkomst voorzien. Enkel een expliciete schriftelijke toestemming van de verhuurder dat de huurperiode wordt verlengd, evenals de schadeafkoopregeling, kan de initiële periode van schadeafkoopregeling verlengen.  
2.2. De schadeafkoopregeling heeft betrekking op (i) materiële schade aan het verhuurde goed (inclusief schade ten gevolge van brand, inbraak of diefstal) en (ii) de direct met de schade samenhangende kosten van reparatie, expertise-, bergings-, transport-, onderzoeks-, repatriëring en bereddingskosten voor zover aan deze handelingen een opdracht van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV ten grondslag ligt, alsook op (iii) huurderving in hoofde van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV (de huurderving wordt berekend op basis van het huurtarief voor dagverhuring exclusief kortingen).  
2.3. De schadeafkoopregeling heeft louter betrekking op schadegevallen die zich hebben voorgedaan op de door de huurder meegedeelde werflocatie en alleszins beperkt tot schadegevallen binnen Europa.  
2.4. Alle niet door de schadeafkoopregeling gedekte schade blijft ten laste van de huurder.  
2.5. De schadeafkoopregeling dekt schade tot en met 2.500.000 EUR. Schade boven het voornoemde bedrag valt aldus niet onder deze schadeafkoopregeling en blijft ten laste van de huurder.  

Artikel 3. VASTSTELLING VAN SCHADE  
3.1. Zodra de huurder kennis heeft van een schadevoorval  of redelijkerwijs had kunnen hebben, is hij verplicht om:  De gebeurtenis onmiddellijk aan IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV te melden met mededeling van de oorzaak, de omvang en de omstandigheden van het schadegeval.  Alle medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de schade, meer in het bijzonder de aanwijzingen van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV op te volgen.  De gevraagde inlichtingen en documenten (waaronder een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier) te verstrekken resp. overleggen en zich te onthouden van handelingen die de belangen van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV kunnen schaden;  In geval van diefstal van het object of een ander misdrijf met schade tot gevolg onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en een afschrift van het proces-verbaal van aangifte aan IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV overleggen. Bij niet-nakoming van de voorgaande verplichtingen, is de schadeafkoopregeling niet van toepassing.  
3.2. De schade wordt vastgesteld door de technische dienst van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV of diens aangestelde. Indien de huurder niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de door IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV verstrekte schadeopgave of indicatie of, bij gebreke daarvan, binnen vijf werkdagen na ontvangst van de (schade)factuur onderbouwd bezwaar aantekent, wordt de huurder geacht met de schadevaststelling door de technische dienst van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV akkoord te gaan. Indien de huurder een tegenexpertise wenst, dient de huurder binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schadeopgave of (schade)factuur een tegenexpert te benoemen en IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV daarvan op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV er van uit mag gaan dat de huurder geen tegenexpertise wenst.  
Artikel 4. UITSLUITINGEN
4.1. Het verhalen van de schade door IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV wordt niet beperkt indien de schade en/of de diefstal is ontstaan uit, veroorzaakt of vergroot door of opgetreden bij: Een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, terrorisme, staking, oproer of muiterij, aardbeving, overstroming, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, handelingen van de overheid (inclusief inbeslagname van overheidswege), onverschillig hoe deze zijn ontstaan; opzet, zware fout of roekeloosheid van de huurder en/of diens personeel en/of hulppersonen/onderaannemers; Onvoldoende zorg en/of onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten van de huurder en/of diens personeel en/of hulppersonen/onderaannemers; Elke daad waardoor een goed is beschadigd door gebruik van biologische of chemische middelen; Voorts wordt het verhalen van de schade door IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV niet beperkt indien:  De huurder het gehuurde goed heeft doorverhuurd of anderszins aan derden (niet zijnde werknemers van huurder) ter beschikking heeft gesteld zonder daartoe vooraf schriftelijke toestemming van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV te hebben verkregen; Een op het contract vermelde specifieke uitsluiting van toepassing is; Preventieve maatregelen en andere aanwijzingen, afgedrukt op het huurcontract of in producthandleiding, niet aantoonbaar door de huurder zijn opgevolgd; De huurder het gehuurde gebruikt, heeft gebruikt of heeft doen of laten gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het gehuurde bestemd is; Indien de huurder ter zake van een schadevoorval rechten kan ontlenen aan enige verzekering of andere voorziening;
Voorts wordt schade, veroorzaakt aan delen van de aandrijflijn of slijtdelen zoals transportbanden, slijtplaten en zeefdekken dit al dan niet ten gevolge van geleidelijke of aanhoudende beschadiging die voortvloeit uit de chemische, thermische of mechanische uitwerking van om het even welke vernielende factoren uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van de schadeafkoopregeling
4.2. Onder onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten wordt mede doch niet uitsluitend verstaan: bediening door niet-gecertificeerde of (wettelijk) niet gekwalificeerde/onbevoegde personen, niet tijdig bijvullen van of gebruik van onjuiste olie, smeermiddelen, brandstof, antivries, onjuist gebruiken, overbelasting of belading, vervoer van aanhangers en/of ander aan een motorvoertuig koppelbaar materieel door een bestuurder die met betrekking tot de voertuigcombinatie niet over de juiste rijbewijscategorie beschikt, verrichten van reparaties zonder toestemming van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV, onzorgvuldige reparaties, uitschakelen van (veiligheids-)voorzieningen en/of andere (deel)systemen, kantelen vanwege een te grote hellingshoek of oneffen of anderszins ongeschikt terrein of ondergrond, handelen in strijd met de aanwijzingen van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV en/of fabrikant en/of handleiding en/of op of bij het huurcontract afgedrukte aanwijzingen, onjuist of ongeschikt transport, verticaal transport, niet afdoende treffen van maatregelen tegen het achterblijven van beton-, cement-, verf- of spuitresten, het niet schoonmaken van het verhuurde goed, niet treffen van afdoende maatregelen ter voorkoming van schade in geval van aangekondigde storm, hagel, vorst of (andere) extreme weersomstandigheden, niet of niet aantoonbaar opvolgen van de specifieke en schriftelijke bij of op het contract gestelde gebruiks- en/of preventie-aanwijzingen, handelen in strijd met een wettelijke plicht of (plaatselijke) verordening.  
4.3. Naast de bovengenoemde algemene uitsluitingen, wordt het verhaalsrecht van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV in geval van diefstal niet beperkt indien niet aantoonbaar  aan alle onderstaande voorwaarden en omstandigheden is voldaan:
a) het gehuurde is buiten werktijden opgeslagen of geplaatst in een afgesloten en met alarm beveiligde binnenruimte of, indien dat fysiek onmogelijk is, op een afdoende beveiligd en met degelijk afgesloten hekwerk omheind buitenterrein of bouwplaats;  b) er is sprake van braak aan pand, container, keet of hekwerk. Braak zal slechts worden aangenomen indien er uiterlijk duidelijk waarneembare sporen van braak zijn. c) machines dienen beveiligd te worden met een afzonderlijk slot en mogen uitsluitend tijdens vervoer op een aanhangwagen zijn geplaatst. Sloten dienen aantoonbaar benut te zijn; indien niet alle eventuele aan de huurder overhandigde sleutels door de huurder terstond geretourneerd kunnen worden, wordt de huurder geacht niet aan deze voorwaarde te hebben voldaan.  
Artikel 5. EIGENDOM VAN HET VERHUURDE De verhuurde goederen blijven eigendom van IMPAKT RECYCLING SOLUTIONS BV, ongeacht de eventuele toepassing van de schadeafkoopregeling. Facturatie en /of betaling van de schade of een eigen risico behelst geen eigendomsoverdracht.  

Artikel 6. UITSLUITING VERGOEDING AAN HUURDER
De schadeafkoopregeling kan nooit aanleiding geven tot het doen van enige betaling of het verlenen van enige vergoeding of restitutie aan de huurder.  

Artikel 7. EIGEN RISICO
Op de schadeafkoopregeling is per gebeurtenis en per gehuurd goed een eigen risico van toepassing ten bedrage van (i) bij schade : 10% van de hedendaagse nieuwwaarde of gelijkaardig (of opvolgend) type machine en (ii) bij diefstal of brand : 25% van de hedendaagse nieuwwaarde of gelijkaardig (of opvolgend) type machine.